Dịch Vụ Visa New Zealand

Visa du lịch

Thị thực là giấy phép có điều kiện do một khu vực cấp cho người nước ngoài để nhập cảnh, lưu trú hoặc rời khỏi quốc gia đó.

Xem thêm